Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A DiBookSale Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047808; e-mail cím: ugyfelszolgalat@dibook.hu;DiBookSale Zrt.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön regisztráció során megadott személyes adatait.

1.      Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére a DiBookSale Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047808) jogosult.

A DiBookSale Zrt.-nél az Ön által megadott felhasználó névhez, e-mail címhez és jelszóhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A DiBookSale Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A DiBookSale Zrt. a regisztráció során megadott a weboldalra történő regisztráció céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztráció során ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A regisztráció során megadott név, e-mail cím, jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni.

Amennyiben meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor azt a Profil törlése gombra kattintással törölheti. Ha a http://www.DiBookSale.hu/ honlapon történő regisztrációját törli, akkor a DiBookSale Zrt. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a DiBookSale Zrt. hírleveleiről. Ha a jövőben hírlevelet sem kíván kapni az DiBookSale Zrt.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „Leiratkozás” gombra kattintással.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az DiBookSale Zrt. a regisztráció és a regisztráció törlése között kezelt a hozzájárulása alapján, a DiBookSale Zrt. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy a regisztrációját törölte.

3.    Személyes adatok címzettjei

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait a

(i)            a DiBookSale Zrt. számítógépes hálózatának karbantartója, a SimplexIT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. III. ép. 2. em; cégjegyzékszám: 01-09-274718; adószám: 14763250-2-41);

(ii)           a DiBookSale Zrt. honlapjának szerverszolgáltatója, a CREARTWORK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés u 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; adószám: 14841240-2-05); és

(iii)         a DiBookSale Zrt. weboldalát karban tartó szolgáltató, a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866; adószám: 23896860-2-41)

(iv)          a Maileon online hírlevél-küldő rendszert kezelő társaság: a MARKWEB Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-920767) és alvállalkozója, a rendszert üzemeltető társaság: a Wanadis Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-09-885144)

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A regisztráció céljából megadott e-mail címet a DiBookSale Zrt. további személy részére nem továbbítja.

4.    Az adatkezelés időtartama

A DiBookSale Zrt. az Ügyfél által megadott személyes adatokat a honlapra történő regisztrálás időpontjától a regisztráció törlése időpontjáig kezeli.

A DiBookSale Zrt. az Ügyfél által megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén a Profil törlése gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

5.    Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1           A DiBookSale Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a DiBookSale Zrt. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2           A DiBookSale Zrt. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor törölheti regisztrációját és a regisztrációval kapcsolatos személyes adatait a DiBookSale Zrt. törli.

6.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1           Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a DiBookSale Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a DiBookSale Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a DiBookSale Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül tőled gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és rád nézve milyen várható következményekkel jár.

A DiBookSale Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

6.2           Helyesbítéshez való jog

Jogosult a DiBookSale Zrt.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

6.3           Törléshez való jog

A DiBookSale Zrt. a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben a DiBookSale Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a DiBookSale Zrt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a DiBookSale Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A DiBookSale Zrt. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a DiBookSale Zrt.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az DiBookSale Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a DiBookSale Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4           Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a DiBookSale Zrt.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a DiBookSale Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a DiBookSale Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A DiBookSale Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5           Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a DiBookSale Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A DiBookSale Zrt. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6           Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A DiBookSale Zrt. tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a DiBookSale Zrt.-nél.

7.    Jogsértés esetén tehető lépések

7.1           Ha úgy gondolja, hogy a DiBookSale Zrt. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@dibook.hu.

7.2           A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                                1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                             +36 (1) 391-1400
Fax:                                                     +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                      ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3           Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.