Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A DiBookSale Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047808; e-mail cím: ugyfelszolgalat@dibook.hu;DiBookSale Zrt.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az e-mailcímét, amelyeket a http://www.dibook.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

1.      Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a DiBookSale Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047808) jogosult.

A DiBookSale Zrt.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A DiBookSale Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A DiBookSale Zrt. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem vagy köteles az e-mail címét megadni.

Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni a DiBookSale Zrt.-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben a DiBookSale Zrt. hírleveléről leiratkozik, akkor a DiBookSale Zrt. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a DiBookSale Zrt. a hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a DiBookSale Zrt. jogszerűen járt el.

3.    Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

(i)            a DiBookSale Zrt. számítógépes hálózatának karbantartója, a SimplexIT Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. III. ép. 2. em; cégjegyzékszám: 01-09-274718; adószám: 14763250-2-41);

(ii)           a DiBookSale Zrt. honlapjának szerverszolgáltatója, a CREARTWORK Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Békés u 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; adószám: 14841240-2-05)

(iii)         a DiBookSale Zrt. weboldalát karban tartó szolgáltató, a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866; adószám: 23896860-2-41); és

(iv)          a Maileon online hírlevél-küldő rendszert kezelő társaság: a MARKWEB Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-920767) és alvállalkozója, a rendszert üzemeltető társaság: a Wanadis Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-09-885144)

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a DiBookSale Zrt. további személy részére nem továbbítja.

4.    Az adatkezelés időtartama

A DiBookSale Zrt. az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

A DiBookSale Zrt. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

5.    Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1           A DiBookSale Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a DiBookSale Zrt. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2           A DiBookSale Zrt. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a DiBookSale Zrt. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1           Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a DiBookSale Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a DiBookSale Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a DiBookSale Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül tőled gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és rád nézve milyen várható következményekkel jár.

A DiBookSale Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

6.2           Helyesbítéshez való jog

Jogosult a DiBookSale Zrt.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

6.3           Törléshez való jog

A DiBookSale Zrt. a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben a DiBookSale Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a DiBookSale Zrt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a DiBookSale Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A DiBookSale Zrt. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a DiBookSale Zrt.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az DiBookSale Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a DiBookSale Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4           Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a DiBookSale Zrt.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a DiBookSale Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a DiBookSale Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A DiBookSale Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5           Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a DiBookSale Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A DiBookSale Zrt. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6           Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A DiBookSale Zrt. tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a DiBookSale Zrt.-nél.

7.    Jogsértés esetén tehető lépések

7.1           Ha úgy gondolja, hogy a DiBookSale Zrt. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@dibook.hu.

7.2           A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:                                1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                                                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                                              +36 (1) 391-1400

Fax:                                                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                                        ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3           Személyes adataidat kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.